Tuesday, November 18, 2008

Monday, September 8, 2008

Tuesday, August 26, 2008

ModernDog Website

http://www.moderndog.biz/Firstroyal Factory

ที่มาการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง)

สืบเนื่องจากการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นกว่า ๔๐ ปีที่ผ่านมา ก่อให้เกิดปัญหาอันใหญ่หลวงตามมาอีกมากมาย เช่น ปัญหาป่าต้นน้ำถูกทำลาย ดินเสื่อมสภาพ การย้ายแหล่งทำกินบ่อยๆและมหันตภัยยาเสพติดที่มีผลกระทบต่อประชาคมโลกในสายพระเนตรที่ยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชวิสัยทัศน์ที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างบูรณาการโดยยึดหลักในการคิดที่พระราชทานให้ใช้คือ“คิดใหญ่ๆ ทำเล็กๆ” จึงเป็นต้นกำเนิดแห่ง “โครงการหลวง”

นอกจากนั้น ยังเป็นการนำเสนอแนวพระราชดำริให้คิดอย่างถี่ถ้วนครบวงจรจนก่อให้เกิดการก่อสร้างโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) เพื่อแปรรูปผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคผลสด และการก่อตั้ง บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัด เพื่อทำการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปของโรงงานหลวงฯจะเห็นได้ว่าแนวพระราชดำริที่พระราชทานมาทั้งหมดไม่เพียงมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเท่านั้นแต่ยังส่งผลให้คนไทยทั้งประเทศดำรงชีวิตอย่างสงบสุข สอดคล้องกับพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะ “ช่วยชาวเขาช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก” โดยเรื่อราวทั้งหมดนี้ จะเล่าผ่านนิทรรศการต่างๆ ภายใน “พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง)” ซึ่งเป็นโรงงานหลวงแห่งแรกของพระองค์


http://www.firstroyalfactory.org/main.php

novelty part III
Thursday, March 20, 2008

Yeah !
^ งานนิทรรศการแสดงผลงานสุดท้ายก่อนที่จะจากการเป็นนักศึกษา จากโครงการที่จะทำหนังสือเพื่อแสดงความแตกต่างของดนตรีด้วยภาพ ได้กลายมาเป็นชิ้นผลงาน3มิติที่มีการแทนค่าและผ่านกระบวนการคิดและตีความจากดนตรีออกมาเป็นรูปทรงที่สามารถจับต้องได้และใช้คุณสมบัตรของวัสดุแต่ละชนิดมาแทนดนตรีแต่ละประเภทดนตรีบลูจะเป็นเหล็กที่พ่นสีดำเปรียบเสมือนความหม่นเศร้าของคนที่ถูกกดขี่ข่มเหงจนได้กลายมาเป้นดนตรีบลูย์ อะคิลิคใสแทนดนตรีแจ็สที่สามารถอิมโพไวท์ไปตามอารม์ของผู้เล่นไม่ตายตัว และเหล็กแทนความเป็นดนตรีร็อกระหว่างการแสดงงานมีหลายคนมาถามว่าชิ้นงานนี้มันคืออะไรสามารถนำไปใช่ทำอะไรได้หรือไม่คำตอบของผมคือไม่ได้...ความคิดที่เกิดขึ้นในหัวณ วินาทีนั้นก็คิดว่าคนที่ตั้งคำถามคงจะคิดว่าแล้วทำมาทำไมในเมื่อนำไปใช่ประโยชน์อะไรก็ไม่ได้.
ภาควิชาที่เรียนคือสาขาcommunication design หรือออกแบบสื่อสารการสื่อสารคือการที่ต้องทำให้คนอื่นเข้าใจว่าสิ่งที่เราต้องการบอกคืออะไร ทำเพื่ออะไร ทำไปให้ไคร และทำไปทำไม แต่งานที่แสดงอาจจะทำให้หลายคนเกิดคำถามว่าแล้วจะทำไปทำไม
แต่ก็อาจจะเหมือนดนตรี คนทำดนตรีขึ้นมาเพื่ออะไร ทำไปให้ไคร และทำไปทำไม ดนตรีมีประโยชน์จริงหรือ? ในความคิดของผม สิ่งที่ทุกคนได้รับประโยชน์จากดนตรีคือ ความรู้สึก เท่านั้นเอง ดนตรีก็คือศิลปะ เพลงหนึ่งเพลงอาจไม่ไพเราะสำหรับคนทุกคน ดนตรีไม่สามารถกำหนดความรู้สึกแต่มันสามารถทำให้เกิดความรู้สึกได้

Form Of MusicDegree Project

> โครงการออกแบบหนังสื่อที่แสดงความแตกต่างของดนตรี บลูย์ แจ็ส และร็อกแอนด์โรล <
ที่มาของโครงการเริ่มจากการที่ชื่นชอบการฟังเพลงและเล่นตนตรี(กีต้าร์) แนวเพลงที่ชอบคือร็อคแอนด์โรล ที่มาของดนตรีร็อคพัฒนามาจากดนตรีบลู์ และแจ็ส และได้พัฒนากลายเป็นดนตรีอีกหลากหลายประเภทจนเราอาจจะไม่สามารถแยกแยะได้ว่าดนตรีที่เราฟังเรียกว่าดนตรีประเภทไหน
และเมื่อพูดถึงดนตรี คนเราสามารถรับรู้หรือสัมผัสดนตรีได้จากการรับฟังและทำให้เกิดความรู้สึกต่างๆ จึงอยากทำให้ดนตรีกลายเป้นภาพเพื่อทำให้ดนตรีกลายเป็นสิ่งที่สามารถมองเห็นหรือจับต้องได้ หรืออาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้คนเข้าใจลักษณะของดนตรีแต่ละประเภทได้ง่ายขึ้น
โดยการนำหลักการของโน็ตดนตรีค่าจังหวะของตัวโน๊ตและหลักการและวิธีการเล่นกีต้าร์มาเป้นหลักในการออกแบบ